hjemmeside

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave, medmindre andet aftales skriftligt.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed. Herudover behandles alle opgaver i overensstemmelse med Advokatsamfundets etiske regler. De advokatetiske regler og regler for klage til Advokatnævnet findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materiale, som leveres til kunden i forbindelse mod opgaven, tilhører advokatfirmaet Nilgün Aydin | HR-jura, medmindre andet aftales skriftligt. Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge materialet i sædvanligt omfang.

Generelle oplysninger

Nilgün Aydin | HR-jura er et advokatfirma (“Advokatfirmaet”) , der drives som en enkeltmandsvirksomhed af advokat Nilgün Aydin med CVR. nr. 37532746.

Nilgün Aydin er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom hos HDI Global Specialty SE.

Advokatfirmaets kontaktoplysninger er Nilgün Aydin | HR-jura, Fuglebakkevej 66B, 2000 Frederiksberg, mobil 23912727, e-mail na@naydin.dk, hjemmeside www.naydin.dk.

Advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning om klienten samt enhver oplysning, som modtages i forbindelse med en sag, behandles som fortrolig.

Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Behandling af personoplysninger

Det er vigtigt for Advokatfirmaet at respektere og beskytte personoplysninger (privatlivet) i videst muligt omfang. Derfor behandles kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt, altid i fortrolighed og med fokus på høj sikkerhed. Hermed sikres også, at persondatalovgivningen (Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven) overholdes.

Se privatlivspolitik forneden.

Salær

Med udgangspunkt i en åben dialog med kunden om dennes behov, drøftes salæret for den konkrete opgave. Herudover fastsættes salæret i overensstemmelse med gældende retspraksis ud fra følgende parametre:

  • den tid, der er brugt på sagen, og om der er brugt tid uden for normal arbejdstid,
  • den grad af specialistviden, sagens udførelse har krævet,
  • det med sagen forbundne ansvar,
  • sagens vigtighed for klienten, samt
  • det opnåede resultat

Der gives gerne et overslag over salæret og orientering hurtigst muligt, hvis overslaget overskrides. Salæret er som udgangspunkt eksklusiv moms. Over for forbrugere oplyses salæret altid inklusiv moms.

Omkostninger og udgifter forbundet med opgaven fx retsafgifter, gebyrer, transport, ophold, større print- og kopieringsopgaver fx i forbindelse med undervisning betales direkte af kunden eller faktureres kunden ud over salæret.

Salæret faktureres som udgangspunkt efter rimelige tidsintervaller typisk hver måned. Ved opgaver af kort varighed faktureres typisk ved afslutning af den enkelte opgave, medmindre andet aftales skriftligt.

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

Ved afbud på undervisning senere end 14 dage før afholdelse, faktureres salæret fuldt ud. Dato for afholdelse kan rykkes til en senere dato efter skriftligt aftale. Kan der ikke opnås enighed om ny dato, og er der mindre end 14 dage til den oprindelige aftalte dato for afholdelse af undervisningen, faktureres salæret fuldt ud.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet er ansvarlig for bistanden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Det samlede ansvar for bistand til alle kunder pr. år er begrænset til summen af det beløb, som dækkes af advokatfirmaets ansvarsforsikring. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, omsætning, goodwill, image mv.

Lovvalg og værneting

Alle ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk lov og afgøres ved de danske domstole med byretten på Frederiksberg som første instans.

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for advokatfirmaet Nilgün Aydin | HR-jura (”Advokatfirmaet”), som drives af advokat Nilgün Aydin at respektere og beskytte personoplysninger (privatlivet) i videst muligt omfang. Derfor behandler jeg kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt, altid i fortrolighed og med fokus på høj sikkerhed. Hermed sikrer jeg også, at persondatalovgivningen (Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven) overholdes.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, når du er klient eller potentiel klient hos Advokatfirmaet, besøger min hjemmeside, modtager mit nyhedsbrev og/ eller køber et online-kursus .

Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Advokatfirmaet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har følgende oplysninger:

Nilgün Aydin | HR-jura, advokatfirma
CVR-nr. 37532746
Fuglebakkevej 66B
2000 Frederiksberg

Formålet med behandling og kategorier af personoplysninger

Ved leveringen af mine ydelser kan jeg behandle følgende personoplysninger om dig:

Juridiske ydelser

Hvis du er klient hos Advokatfirmaet eller potentiel klient, behandler jeg som udgangspunkt dine personoplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, jeg har med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Jeg vil typisk behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, privatadresse, stilling og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler jeg oplysninger om finansielle forhold, fx betalingsoplysninger. Retsgrundlaget for min behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Min hjemmeside

For at jeg kan besvare din henvendelse, er det nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger (navn, e-mailadresse, og telefonnummer), hvis du benytter kontaktformularen på min hjemmeside. Retsgrundlaget for min behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Da min hjemmeside hostes af WordPress, bruger WordPress sine egne cookies og cookies fra tredjeparter på min hjemmeside for at sikre funktionalitet, generere statistik og huske dine præferencer. Jeg bruger ikke disse oplysninger, heller ikke til markedsføring eller lignende. Du kan læse WordPress’ cookiepolitik her.

Mit nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger som dit navn og din mailadresse for, at jeg kan sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for min behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Da mit nyhedsbrev hostes af Mailchimp, bruger Mailchimp sine egne cookies og cookies fra tredjeparter på min hjemmeside for at sikre funktionalitet, generere statistik og huske dine præferencer. Jeg bruger ikke disse oplysninger heller ikke til markedsføring eller lignende. Du kan læse Mailchimps cookiepolitik her.

Mine online-kurser

Hvis du køber et online-kursus er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger som dit navn, din mailadresse og betalingsoplysninger, for at jeg kan give dig adgang til online-kurset. Retsgrundlaget for min behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Da mine online-kurser hostes af Thinkific, bruger Thinkific sine egne cookies og cookies fra tredjeparter på min hjemmeside for at sikre funktionalitet, generere statistik og huske dine præferencer. Jeg bruger ikke disse oplysninger heller ikke til markedsføring eller lignende. Du kan læse Thinkifics cookiepolitik her.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger får jeg primært fra dig. Jeg kan dog også få dem fra mit netværk fx LinkedIn eller samarbejdspartnere i tilfælde, hvor jeg bliver bedt om at kontakte dig, fordi mit netværk har henvist mig til dig og har en aftale med dig om, at jeg kontakter dig.

Modtagere af dine personoplysninger

Kun såfremt det er nødvendigt overlader jeg dine personoplysninger til Advokatfirmaets leverandører, fx mine it-leverandører og mit online bogføringssystem. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Advokatfirmaets vegne og i overensstemmelse med Advokatfirmaets instruks.

Herudover kan jeg videregive dine personoplysninger, hvis det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig fx til modparter i sager, domstole, nævn og fagforbund.

Modtagere i tredjelande

Advokatfirmaet overfører som hovedregel ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Men da min hjemmeside, nyhedsbrev og online-kurser hostes af amerikanske virksomheder, kan der i disse sammenhænge ske overførsel til et tredjeland, USA, dog er alle tre virksomheder sikre, da de er certificeret efter EU-US Privacy Shield-aftalen.

Sikkerhed

Jeg har høje standarder for sikkerhed – også for at beskytte dine personoplysninger. Derfor har jeg procedurer, der sikrer, at jeg lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovgivningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Jeg sletter dine personoplysninger, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Særlige lovregler i fx bogførings- og forældelsesloven og reglerne om advokaters ansvar for deres rådgivning kan dog give mig pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder

Dine rettigheder efter persondatalovgivningen er følgende:

  • Du har i vidt omfang ret til at få indsigt i dine personoplysninger, som jeg behandler.
  • Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få rettet dine personoplysninger og få begrænset af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har i et vist omfang ret til at få slettet dine personoplysninger.
  • Du kan i et vist omfang anmode om, at jeg giver dig en kopi af dine personoplysninger, og transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder ovenfor, bedes du kontakte mig på na@naydin.dk. Jeg vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Links til andre hjemmesider mv.

På min hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider eller for deres praksis for indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du derfor altid læse hjemmesidens privatlivspolitik mm.

Ændringer af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, kommentarer mm. angående min behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at skrive til na@naydin.dk.

Siden er senest opdateret i november 2019