Mine samlede posts

Den nye ferielov træder snart i kraft – Husk at opdatere ansættelseskontrakterne

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det er en god anledning til at tjekke virksomhedens ansættelseskontrakter mm. igennem, så du sikrer, at virksomheden overholder den nyeste lovgivning, herunder den nye ferielov.

Nogle eksempler på, hvad der skal ændres i ansættelseskontrakten i forhold til den nye ferielov er følgende:

Hvis virksomheden i ansættelseskontrakten har bestemmelser om fravigelse af ferielovens varsler for afholdelse af ferie. Dette bliver nemlig ulovligt i den nye ferielov.

Hvis virksomheden i ansættelseskontrakten har bestemmelser om udbetalingstidspunkt for ferietillæg. Dette bliver ændret i den nye ferielov.

Hvis virksomheden i ansættelseskontrakten har regler om eventuelle feriefridage, der følger den nuværende ferielovs systematik. Dette er også er punkt, virksomheden skal tage stilling til og overveje at følge den nye ferielovs systematik i stedet.

Hvis de nævnte eksempler ikke findes i ansættelseskontrakten men i andre ansættelsesretlige dokumenter som fx personalehåndbog, skal personalehåndbogen tilrettes.

Såfremt ansættelseskontrakten er mangelfuld eller ukorrekt, kan det få store økonomiske konsekvenser for virksomheden også efter ansættelsesbevisloven.

Det overrasker mange, at ansættelsesbevisloven stiller ret specifikke krav til arbejdsgiveren, og at arbejdsgiverens manglende overholdelse af disse krav typisk vil resultere i en godtgørelse til medarbejderen.

Ansættelsesbevisloven kræver nemlig, at en arbejdsgiver over for en medarbejder skriftligt oplyser alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet, dog mindst følgende:

1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

2) Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

6) Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

7) Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

8) Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

9) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt, at ansættelseskontrakter udarbejdes korrekt og opdateres løbende i min artikel ”Kære leder, det er sikkert som amen i kirken” her https://naydin.dk/2017/02/28/kaere-leder-det-er-sikkert-som-amen-i-kirken/

Webinar om den nye ferielov

Endnu en gang holder jeg webinar om den nye ferielov i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet 🤓

Det er den 3. juni 2020, kl. 11.00 – 12.00 og gratis at deltage, hvis du falder inden for målgruppen.

“Få styr på den nye ferielov

Få en grundig gennemgang af den nye ferielov og bliv klogere på, hvad loven betyder for NGO’er, frivillige sociale organisationer og frivilligcentre med lønnede medarbejdere, der er omfattet af ferieloven. På webinaret præsenterer advokat Nilgün Aydin, der er specialiseret i HR-jura, gode råd og redskaber til at håndtere ferielovens ændringer som fx overgangsordning, indefrysning af feriemidler, og samtidighedsferie. Få også viden om de nye reglers betydning for medarbejdernes ferie under Corona.”

Du kan læse mere om webinaret her:

https://frivillighed.dk/kurser/faa-styr-paa-den-nye-ferielov-gratis-webinar

En klassisk faldgrube – Nyhedsbrev, november 2019

c1b3b9b0

Mit første nyhedsbrev er udkommet

“HR-juridiske tips – November 2019”

Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev her

I hvert nyhedsbrev beskriver jeg en klassisk faldgrube, som har praktisk betydning for dit arbejde med medarbejdere. I november udgaven af mit nyhedsbrev behandler jeg følgende klassiske faldgrube:

Opsigelse af funktionær kort efter det første år

Mange virksomheder glemmer at holde øje med, om en ny medarbejder fungerer godt inden for det første år. Det bliver dyrt af flere årsager.

Jeg bliver ofte kontaktet af en virksomhed kort efter det første år er gået, og på det tidspunkt løber virksomheden en risiko for betaling af godtgørelse for usaglig opsigelse, fordi medarbejderen nu har opnået 1 års anciennitet.

En funktionær har nemlig først krav på en saglig opsigelse efter et års ansættelse. Dvs. at virksomheden kan opsige inden for det første år uden at skulle betale en godtgørelse for usaglig opsigelse jf. funktionærlovens § 2b. Opsigelsesvarslet skal ikke være indeholdt i det første år.

Derfor bør virksomheden betragte det første år som en slags ”forlænget prøvetid”, hvor lederen sikrer, at der er et rigtigt match mellem virksomhed og medarbejder.

Husk dog, at medarbejderen kan være særligt beskyttet efter anden lovgivning fx ligebehandlings- og/eller forskelsbehandlingsloven, uanset længden af den pågældendes anciennitet.

Ovenævnte kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte mig på na@naydin.dk

Må en arbejdsgiver modregne tabt sygedagpenge i medarbejderens løn?

piller

Ny principiel dom fra Højesteret afsagt den 22. oktober 2019

En længe ventet dom fra Højesteret har nu taget stilling til, under hvilke betingelser en arbejdsgiver kan modregne tabt sygedagpengerefusion i medarbejderens løn.

Både byretten og Østre Landsret var tidligere nået til det resultat, at modregning i det hele taget var udelukket, medmindre der var hjemme til det i lov, overenskomst eller aftale.

Sygefravær fylder desværre rigtigt meget på de danske arbejdspladser, og det koster både økonomisk og menneskeligt, hvorfor ovennævnte spørgsmål er blevet diskuteret længe, derfor er dommen særligt interessant.

I den konkrete sag fastslog Højesteret, at arbejdsgiveren ikke kunne modregne tabt sygedagpengerefusion i en medarbejders løn, selvom medarbejderen uden rimelig grund ikke medvirkede i kommunens opfølgning.

Der skal dog hver gang foretages en konkret vurdering af omstændighederne, og der kan forekomme situationer, hvor modregning er tilladt, hvis fx medarbejderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Du kan læse dommen på Højesterets hjemmeside https://lnkd.in/eZ4Q43C

Hvis du synes, at denne nyhed er interessant og gerne vil modtage flere nyheder fra mig, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev “HR-juridiske tips” her

Ny ferielov – gratis informationsmøde

atish-sewmangel-786715-unsplashlego billede

– Hvad skal du vide, og hvad bør du gøre

I samarbejde med regnskabskonsulenter fra Keepers ApS, holder jeg to gratis informationsmøder i henholdsvis København og Middelfart.

Under informationsmødet får du en gennemgang og uddybning af ændringerne ud fra både en juridisk og praktisk vinkel med fokus på, hvordan du kommer i gang, og hvad du bør gøre.

Du får også en uddybning af min artikel “Ny ferielov – Hvad skal du vide og hvad skal du gøre”, som du kan læse her https://naydin.dk/2019/06/06/ny-ferielov-hvad-skal-du-vide-og-hvad-boer-du-goere/

Mødet henvender sig primært til HR-medarbejdere og ledere.

Indhold

Hvad skal du vide

 • Gennemgang og uddybning af de væsentligste ændringer
 • Hvilke faldgruber er der rent praktisk og juridisk

Hvad bør du gøre

 • Information af medarbejdere
 • Tilpasning af ansættelsesretlige dokumenter
 • Tilpasning af ferie/lønsystemer
 • Tilpasning til nye krav og frister for indberetning af feriepenge
 • Regnskabs-, bogførings- og skattemæssige håndtering af feriepenge

En tids-/aktivitetslinje for virksomheden

Indlægsholdere

Advokat Nilgün Aydin
Nilgün Aydin er selvstændig advokat med speciale inden for HR-jura og persondataret. Hun rådgiver og underviser til dagligt både private og offentlige virksomheder og har 15 års erfaring hermed.

Manager | Payroll Tina Jensen
Tina Jensen fra Keepers ApS har mere end 30 års erfaring med administration af løn- og feriebehandling hos både store og små virksomheder.

Dato og Sted

København, den 27. september 2019, kl. 9.00 – 10.30 – Keepers ApS, Dronningens Tværgade 9, 1. sal, 1302 København

Odense, den 4. oktober 2019, kl. 10.00 – 11.30 – Keepers ApS, Turbinevej 10, 5500 Middelfart

Tilmelding

Du kan tilmelde dig informationsmødet på mail: kontakt@keepers.nu

Ny ferielov – Hvad skal du vide, og hvad bør du gøre?

atish-sewmangel-786715-unsplashlego billede

I denne artikel får du et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer, der følger med den nye ferielov med fokus på, hvad din virksomhed bør gøre.

Artiklen henvender sig primært til virksomhedens HR-medarbejdere og ledere.

Efter artiklen kan du finde en invitation til et gratis informationsmøde om den nye ferielov, hvor blandt andet denne artikel vil blive uddybet.

Det skal du vide

 • Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.
 • Overgangsperioden løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Ferie optjent i overgangsperioden skal indefryses og må ikke udbetales.
 • Samtidighedsferie bliver indført den 1. september 2020. Det betyder, at når en medarbejder har været ansat i én måned, har vedkommende optjent 2,08 dags ferie, og medarbejderen kan holde de optjente 2,08 dags ferie allerede i måneden efter.
 • Ferieåret (optjeningsåret) vil fremover løbe fra 1. september til 31. august.
 • Ferieafholdelsesperioden vil fremover løbe fra 1. september til 31. december året efter, der vil altså være en 16 måneders periode at holde ferien i.
 • Forskudsferie kan aftales mellem medarbejderen og virksomheden, hvis en medarbejder ikke har optjent ferie. Ferien fradrages efterfølgende i den ferie, som medarbejderen optjener. Hvis medarbejderen fratræder, inden han/hun har optjent ferie svarende til den afholdte forskudsferie, kan virksomheden modregne.
 • Ferietillægget kan udbetales sammen med den tilhørende ferie. Alternativt skal ferietillægget udbetales 2 gange – for perioden 1. september til 31. maj udbetales tillægget sammen med lønnen for maj måned, og – for perioden 1. juni til 31. august udbetales tillægget sammen med lønnen for august.
 • Hvis en feriehindring som fx sygdom og barsel varer hele ferieafholdelsesperioden dvs. frem til den 31. december, skal virksomheden automatisk overføre op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.
 • Den 5. ferieuge skal udbetales automatisk til medarbejderen, når ferieafholdelsesperioden afsluttes den 31. december, hvis det ikke er aftalt, at der skal ske overførsel til næste ferieafholdelsesperiode.
 • Aftalte forkortede ferievarsler i fx ansættelseskontrakter er ikke lovlige. Det vil dog være muligt at aftale et forkortet varsel fx i forbindelse med indgåelse af en fratrædelsesaftale.

Det bør du gøre

 • sikre, at der ikke udbetales feriepenge for overgangsperioden (1. september 2019 til den 31. august 2020). Feriepengene skal derimod indefryses.
 • senest den 31. december 2020 opgøre og indberette hver enkelt medarbejders tilgodehavende feriepenge for overgangsperioden til Fonden (”Lønmodtagernes Feriemidler”), som håndterer indbetaling, forvaltning og udbetaling.
 • senest den 31. december 2020 ved indberetningen tage stilling til, om 1) virksomheden vil beholde feriepengene, indtil de forfalder til betaling, i hvilket tilfælde de skyldige beløb skal forrentes med en årlig lønindeksregulering, eller 2) at feriepengene med det samme skal indbetales til Fonden.

Hvis virksomheden selv beholder feriepengene, vil den hvert år modtage en opkrævning af tilgodehavende ferie for årets pensionerede medarbejdere og en oversigt over de krav, der henstår for øvrige medarbejdere.

Virksomheden kan dog til enhver tid vælge at indbetale de tilgodehavende feriepenge med tillæg af ovennævnte rente til Fonden.

 • gennemgå de ansættelsesretlige dokumenter, fx ansættelseskontrakter, personalehåndbog og politikker mm. for at sikre, at de overholder de nye regler og den bruger den nye termologi.

Du bør navnlig være opmærksom på følgende: 1) Forkortede ferievarsler, 2) Udbetalingstidspunkt for ferietillægget, 3) Brug af den nye ferielovs termologi, 4) Feriefridage, hvis reglerne herfor følger den nuværende ferielov, og 5) Udarbejdelse af politik for evt. forskudsferie

 • informere medarbejdere om bortfald af evt. aftaler om forkortede ferievarsler i ansættelseskontrakter samt evt. øvrige ændringer i personalehåndbogen og politikker. Informationen skal gives skriftligt fx ved at sende en mail til medarbejderne.
 • informere medarbejdere om mulige ændringer i sommer- og efterårsferien i 2020. Alle medarbejdere optjener 16,64 feriedage i 2019 til afholdelse i det forkortede ferieår fra 1. maj til 31. august 2020. Hvis medarbejderen fx ønsker at holde sommerferie på mere end de 16,64 dage, kan det aftales, at evt. overført ferie eller feriefridage skal bruges.

Hvis medarbejderen vil fx holde sommerferie på 3 uger og 1 uges efterårsferie i oktober, vil medarbejderen kun få overført 1,64 dage fra tidligere ferieår og optjene 2,08 dage i september, hvilket ikke er nok til en uges efterårsferie. Der kan i dette tilfælde fx aftales ferie på forskud.

Artiklen indeholder ikke en udtømmende gennemgang af alle ændringer i den nye ferielov, og den kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.

Hvis du synes, at denne artikel er interessant og gerne vil modtage flere nyheder fra mig, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev her.

 

Gratis informationsmøde – ny ferielov

– Hvad skal du vide, og hvad bør du gøre

Du får en gennemgang og uddybning af ændringerne ud fra både en juridisk og praktisk vinkel med fokus på, hvordan du kommer i gang, og hvad du bør gøre.

Indhold

Hvad skal du vide

 • Gennemgang og uddybning af de væsentligste ændringer
 • Hvilke faldgruber er der rent praktisk og juridisk

Hvad bør du gøre

 • Information af medarbejdere
 • Tilpasning af ansættelsesretlige dokumenter
 • Tilpasning af ferie/lønsystemer
 • Tilpasning til nye krav og frister for indberetning af feriepenge
 • Regnskabs-, bogførings- og skattemæssige håndtering af feriepenge

En tids-/aktivitetslinje for virksomheden

Indlægsholdere

 • Advokat Nilgün Aydin
  Nilgün Aydin er selvstændig advokat med speciale inden for HR-jura og persondataret. Hun rådgiver og underviser til dagligt både private og offentlige virksomheder og har 15 års erfaring hermed.
 • Manager | Payroll Tina Jensen
  Tina Jensen fra Keepers ApS har mere end 30 års erfaring med administration af løn- og feriebehandling hos både store og små virksomheder.

Dato og Sted

 • København, den 27. september 2019, kl. 9.00 – 10.30 – Keepers ApS, Dronningens Tværgade 9, 1. sal, 1302 København
 • Odense, den 4. oktober 2019, kl. 10.00 – 11.30 – Keepers ApS, Turbinevej 10, 5500 Middelfart

Tilmelding

Du kan tilmelde dig informationsmødet på mail: kontakt@keepers.nu

It’s official – 3 års jubilæum og nu med egen online-skole

IMG_7037 (1)_Moment5

I anledning af mit 3-års jubilæum som selvstændig advokat har jeg netop lanceret min egen mini online HR-jura skole, så du kan lære, når du vil, hvor du vil og i dit eget tempo.

I mit daglige arbejde underviser jeg ofte ledere og HR-medarbejdere. I min online skole vil alle de kurser, jeg tilbyder i dag, blive tilbudt som online-kurser. Det er kurser inden for HR-jura og Persondataret med ledere og HR-medarbejdere som målgruppe. Kurserne er skåret skarpt til og effektivt formidlet.

Læs mere og køb adgang på min skoles hjemmeside https://nilgunaydin-hr-jura-school.thinkific.com

Mit første online-kursus “HR-jura for ledere – De 13 HR-juridiske tip til lederen” er live.

I dette online-kursus giver jeg et hurtigt og effektivt overblik over de juridiske spilleregler på arbejdspladsen med et stort udbytte for deltagerne. Derfor er det også et af mine mest populære kurser.

Jeg klæder ledere på, så de kan stille skarpt på, hvad de må og ikke må med udgangspunkt i 13 HR-juridiske tips, så ledere kan kommunikere klart, forebygge ressourcekrævende personalesager med store omkostninger til følge – både økonomisk og menneskeligt.

Kurset er primært for virksomhedens ledere, men HR-medarbejdere kan også få glæde af det, så de kan klæde lederne på i den daglige sparring.

Ved køb af kurset får du adgang til kurset og kursusmaterialet i 3 måneder. Som en del af kurset, kan du sparre med mig telefonisk om spørgsmål vedrørende kursets indhold i adgangsperioden.

Herudover kan der tilkøbes en lederworkshop, hvor der følges op på kurset med fokus på dialog og besvarelse af spørgsmål.

Kursets indhold

Kurset er opdelt i tre kapitler med i alt 16 lektioner og har en varighed af ca. 90 min.

Kapitel 1: Velkommen – et hurtigt overblik

 • Velkommen (lektion 1)
 • Introduktion til HR-jura (lektion 2)

Kapitel 2: 13 HR-juridiske tips til lederen (lektion 3-15)

 1. Vær på forkant, al personaleledelse starter og slutter med dig
 2. Walk the talk – passivitet er roden til alt ondt
 3. Kend loyalitetsforpligtelsen
 4. Påtag dig ledelse – husk din ledelsesret og –pligt
 5. Kend de forbudte kriterier – undgå diskrimination
 6. Kommuniker klart – giv den nødvendige advarsel
 7. Kom dine medarbejdere ved – også de syge
 8. Stop mobning/chikane – det er også dit ansvar
 9. Send dine medarbejdere på ferie – også for din egen skyld
 10. Hav styr på arbejdstiden
 11. Pas godt på persondata – også ved referencer
 12. Pas på medarbejderens e-mails og sms’er
 13. Undgå brandslukning og søg rådgivning i god tid

Kapitel 3: Afslutning – er du i tvivl, er du ikke i tvivl (lektion 16)

Har du spørgsmål eller særlige ønsker, er du altid velkommen til at kontakte mig på na@naydin.dk eller på telefon 23 91 27 27.

Læs mere og køb adgang på min skoles hjemmeside https://nilgunaydin-hr-jura-school.thinkific.com

Enjoy

Happy clients 😊

billedeblomster

I marts måned havde jeg fornøjelsen af at klæde to hold ledere på hos en større finansiel virksomhed.

“HR-jura for ledere – De 13 HR-juridiske tips til lederen”

Tipsene blev der taget meget godt imod, og der blev endda kvitteret med smukke blomster til mig, som fremgår af billedet foroven.

En af deltagerne udtalte følgende om seminaret:

“Jeg er forholdsvis ny leder – og for mig var det konkret og umiddelbart brugbart. Mange eksempler. Og et klart budskab om at komme ud af busken.

Jeg synes idéen med en række opmærksomhedspunkter virkede super godt. Og for mig gik de 3 timer hurtigt, hvilket er et godt tegn på, at budskaberne har været tydelige, og at oplægsholderen havde et inspirerende drive.

Nilgün var fantastisk – faglig dygtig, indlevende, energisk, sprudlende, fuld af energi – ufarlig (det var “let” at stille spørgsmål”).

Seminaret “HR-jura for ledere – De 13 HR-juridiske tips til lederen”

Som leder får du et hurtigt og effektivt overblik over de juridiske spilleregler på arbejdspladsen. Du bliver klædt på til at stille skarpt på, hvad de må og ikke må med udgangspunkt i de 13 HR-juridiske tips, så du kan kommunikere klart og lede effektivt.

De 13 HR-juridiske tips er følgende:

 1. Vær på forkant, al personaleledelse starter og slutter med dig
 2. Walk the talk – passivitet er roden til alt ondt
 3. Kend loyalitetsforpligtelsen
 4. Påtag dig ledelse – husk din ledelsesret og –pligt
 5. Kend de forbudte kriterier – undgå diskrimination
 6. Kommuniker klart – giv den nødvendige advarsel
 7. Kom dine medarbejdere ved – også de syge
 8. Stop mobning/chikane – det er også dit ansvar
 9. Send dine medarbejdere på ferie – også for din egen skyld
 10. Hav styr på arbejdstiden
 11. Pas godt på persondata – også ved referencer
 12. Pas på medarbejderens e-mails og sms’er
 13. Undgå brandslukning og søg rådgivning i god tid

Seminaret henvender sig primært til virksomhedens ledere, men HR-medarbejdere kan også få glæde af det, når de klæder lederne på i den daglige sparring med dem.

Send mig en mail på na@naydin.dk, såfremt det også kunne være interessant for din virksomhed.

Håndter sygefravær ordentligt, effektivt og med styr på juraen

Billedesyg

 – En kort guide til lederen

Jeg bliver ofte spurgt om lederens håndtering af sygefravær, fordi sygefravær kan være en stor udfordring for virksomheden.

Det er et vigtigt emne med store konsekvenser for den sygemeldte, kollegaerne, lederen og virksomheden.

Derfor har jeg valgt at gøre opmærksom på denne guide: ”Sådan håndterer og nedbringer du sygefravær – ordentligt, effektivt og med styr på juraen”

Guiden har jeg skrevet sammen med ledelseskonsulent Pia Markersen (LEDERLYS.)

Guiden indeholder en praktisk og operationel gennemgang af, hvordan lederen bør håndtere sygefravær, herunder af følgende emner:

• Langtidssygefraværet
• Korttidssygefraværet
• Involvering af læge
• Sygefraværspolitik – en god idé?
• Sygefravær er lovligt forfald
• Opsigelse pga. sygefravær
• Overhold persondataloven- beskyt følsomme oplysninger
• Har du brug for yderligere hjælp?

Du finder guiden her på min hjemmeside https://lnkd.in/eShJ2tB

Du kan også læse mine øvrige korte artikler om emnet, som du finder på min hjemmeside under “mine samlede post”:

 • Kære leder, kom dine medarbejder ved – også de syge”

https://naydin.dk/2016/06/20/kaere-leder-kom-dine-medarbejdere-ved-ogsaa-de-syge/

 • “Må jeg opsige en syg medarbejder, spørger en leder” 

https://wordpress.com/view/naydin.dk

 • “Kan en sygemeldt medarbejder holde ferie?”

https://wordpress.com/view/naydin.dk

Ny kampagneside om den nye ferielov

Feriebillede3

Allerede fra den 1. september i år skal virksomheder være opmærksom på blandt andet følgende ændringer:

Ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020 (overgangsåret) skal indberettes for alle medarbejdere – også dem med løn under ferie. Indberetningen skal enten ske til FerieKonto, Feriepengeinfo eller til Lønmodtagernes Feriemidler.

Virksomheder må ikke udbetale feriepenge optjent i denne periode. Feriepengene indefryses og bliver i stedet til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler eller hos virksomheden. Fonden udbetaler opsparingen, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Du kan læse nærmere om indberetningen fra og med 1. september 2019 her https://lnkd.in/eTH5XXy

På kampagnesiden kan du læse meget mere og se en video om den nye ferielov https://lnkd.in/em4au5T