Mine samlede posts

Domsdatabasen er i luften nu

Danmarks Domstole har i dag offentliggjort en database med afgørelser fra domstolene. Og du kan se med nu.

Som advokat bruger jeg meget af min tid på at blive opdateret inden for mit fagområde. Ikke mindst bruger jeg tid på at læse de seneste afsagte domme fra de danske domstole for at være helt skarp på, hvad der nu er gældende ret, så jeg bedst muligt kan rådgive mine kunder.

Med domsdatabasen får du nu for første gang adgang til en offentlig database med – på sigt – alle de domme, der afsiges af de danske domstole. Så du også løbende kan følge med i, hvad der er gældende ret her i landet. God læselyst.

Du finder mere om denne nyhed dom domstolenes hjemmeside her

Du finder domstolsdatabasen her

Lov om beskyttelse af whistleblowere er trådt i kraft i dag

Loven gælder for alle offentlige arbejdsgivere og alle private arbejdsgivere med over 249 medarbejdere ansat.

Datatilsynets eksterne whistleblowerordning er også trådt i kraft i dag. Du kan læse mere om Datatilsynets whistleblowerordning her

Medarbejdere kan vælge at indberette til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, hvis de ikke ønsker at benytte sig af den interne whistleblowerordning hos arbejdsgiveren.

Loven træder først i kraft for private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 medarbejdere ansat den 17. december 2023. Disse arbejdsgivere har derfor stadig god tid til at få etableret en whistleblowerordning.

Du kan læse min tidligere artikel om emnet og få et hurtigt overblik her

Du kan læse lov om beskyttelse af whistleblowere her

Du kan også læse Justitsministeriets nye vejledninger af dags dato om whistleblowing her

Der er tre vejledninger fra Justitsministeriet:

 • Vejledning for whistleblowere
 • Vejledning for whistleblowerordninger på private arbejdspladser
 • Vejledning for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser

Gælder reglerne for indretning af hjemmearbejdsplads under den seneste hjemsendelse?

Arbejdstilsynet har den 10. december 2021 meddelt på tilsynets hjemmeside, at reglerne i arbejdsmiljøloven om indretning af hjemmearbejdspladser ikke gælder i den seneste hjemsendelsesperiode frem til 7. januar 2022.

Arbejdstilsynet skriver følgende på tilsynets hjemmeside:

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at hjemmearbejde, som alene finder sted under denne begrænsede hjemsendelsesperiode indtil den 7. januar, ikke opfylder betingelsen om, at arbejdet skal udføres regelmæssigt – uanset omfanget af hjemmearbejde i hjemsendelsesperioden.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her

Må en arbejdsgiver offentliggøre begrundelsen for en opsigelse af en medarbejder?

Det har Østre Landsret for nyligt taget stilling til.

I den konkrete sag fastslog både Byret og herefter Østre Landsret, at det er i strid med persondatareglerne, at arbejdsgiveren sender en e-mail ud til kollegaer med en nærmere begrundelse for opsigelsen af den pågældende medarbejder.

Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse for tort på 5.000 kroner efter erstatningsansvarsloven.

Husk at det som udgangspunkt vil kræve samtykke fra den opsagte medarbejder, før arbejdsgiveren lovligt må offentliggøre begrundelsen for en opsigelse.  

Dommen fra Østre Landsret er afsagt den 25. februar 2021.

Du kan læse mere om de persondataretlige regler herfor i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold, side 28.

Krænkende handlinger – Ved du, hvor grænsen går?

”De nye idéer, der bliver nævnt under vores afdelingsmøder, er bare for ”svansede””

Det gør du højest sandsynligt ikke, for grænsen er ikke altid let at trække. Det handler nemlig meget om den enkeltes personlige grænser, som kan være forskellig fra person til person, fra relation til relation, fra situation til situation og fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Derfor handler det om at skabe en tryg og åben kultur i virksomheden, hvor ledere og medarbejdere klædes på, så de er informeret om reglerne og ikke mindst lærer at håndtere de daglige udfordringer og dilemmaer på arbejdspladsen. Ledere og medarbejdere skal kunne tale om forskelligheder og grænser.

Lederne skal navnlig have fokus på omgangstonen på arbejdspladsen, gå forrest i at skabe rum og plads til, at medarbejdere tør sige fra, når ens personlige, medarbejderes eller kollegaers grænser bliver overskredet. På den måde kan virksomheden forebygge krænkelsessager og skabe bedre trivsel på arbejdspladsen.

Hvad er krænkende handlinger egentlig?

Ifølge Arbejdstilsynet er ”krænkende handlinger”;

når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.”

Krænkende handlinger” kan fx være seksuel chikane, mobning, ydmygelser og nedværdigende behandling, sårende bemærkninger, latterliggørelse, ubehagelige drillerier og trusler.

Seksuel chikane” er uønsket seksuel opmærksomhed fx

 • Sjofle vittigheder og bemærkninger
 • Upassende blikke og nærgående kommentarer om udseende
 • Uønskede berøringer
 • Uønskede opfordringer til sex
 • Nedsættende kommentarer om kvinder eller mænd

Mobning og andre krænkende handlinger” er fx

 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Ubehagelige bemærkninger og drillerier
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Nedvurdering af ansattes job, arbejdsindsats eller kompetencer
 • Nedvurdering pga. alder, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning

Timing is everything

 • Debatten og opmærksomheden om krænkende handlinger er kommet for at blive. Udover medierne, kunderne og samarbejdspartnerne vil også jobansøgere og nye medarbejdere stille krav og kræve aktiv handling fra virksomhedens side. “Kan du ikke lide lugten i bageriet, så kan du bare….”. Den går ikke længere, for jobansøgere finder sig bare et nyt bageri.
 • Virksomheden bør gribe timingen og arbejde med kulturen på arbejdspladsen for at forebygge krænkende handlinger og øge trivslen.
 • Det er især lederne, der er kulturbærer og rollemodeller. De skal klædes på både juridisk og ledelsesmæssigt, så de kan genkende, forebygge og håndtere krænkende handlinger på arbejdspladsen. De skal sørge for en tryg og ærlig dialog om krænkende handlinger og facilitere denne dialog i sin afdeling. 

Dyrt at forholde sig passivt

 • En kultur, hvor krænkende handlinger tolereres fx ved passivitet, rammer både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen hårdt. Følelser og adfærd smitter og skaber følelsesmæssig forurening i virksomheden.
 • Hos den enkelte medarbejder går det ud over arbejdsglæden, det faglige fokus, kvaliteten i arbejdet og kan resultere i højere sygefravær og i sidste ende høj medarbejderomsætning.
 • På arbejdspladsen skaber det dårlig trivsel, lavere produktivitet, risiko for dårlig omtale og krav om bøde, erstatning, godtgørelse mm. efter gældende regler. Det bliver med andre ord dyrt for virksomheden både menneskeligt og økonomisk.

Hvad bør virksomheden gøre?

Her er mine 6 tips til virksomheden:

1. Ledelsen bør have en tydelig holdning, som kommunikeres klart og regelmæssigt ud i virksomheden.

2. Alle henvendelser om krænkende handlinger bør tages alvorligt.

3. Der bør udarbejdes politik og retningslinjer, som ledere og medarbejdere gøres bekendt med.

4. Ledere og nøglemedarbejdere bør klædes på i forhold til relevante lovregler, politikker, værdier mm.

5. Der bør iværksættes konkrete tiltag for at understøtte kulturforandringen i virksomheden, dvs. oplysning og dialog, med workshops, kampagner, plakater, videoer mm.

6. Ledere bør i dagligdagen gå forrest, vise vejen og sætte standarden for en rummelig og respektfuld kultur på arbejdspladsen.

Hvis du vil videre mere

Arbejdstilsynet har udarbejdet materiale om kulturforandring på arbejdspladsen og udarbejdet en vejledning om krænkende handlinger, dialogkort mm., som du kan finde her  https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/kraenkende-handlinger/forebyggelse-og-haandtering/

Du kan læse om nogle af de seneste sager, som er blevet omtalt i pressen om krænkelser på arbejdspladsen hos DR og TV2 her

Du er altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller kommentarer på na@naydin.dk eller 23 91 27 27.

Nu kan arbejdsgivere kræve coronapas og test

I dag har Folketinget vedtaget lovforslaget, som giver arbejdsgivere mulighed for bl.a. at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas og blive testet for covid-19.

Der er dog visse både materielle og processuelle krav, som skal være opfyldt før arbejdsgivere må pålægge medarbejdere at fremvise coronapas og covid-9 test.

Medarbejdere, der ikke efterkommer et sådant pålæg, kan ifølge loven mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Det forventes, at loven træder i kraft allerede i morgen, fredag den 26. november 2021.

Der er i loven lagt op til, at lovens §§ 1-8 og 11 om ovennævnte regler automatisk ophæves den 11. december 2021, medmindre regeringen og Folketinget forinden beslutter at forlænge perioden, hvor covid-19 anses for en samfundskritisk sygdom.

Du kan læse flere detaljer om lovforslaget på Folketingets hjemmeside her

Du kan også læse TV2`s artikel af dags dato om lovforslaget her

Hvis en arbejdsgiver ikke ønsker at udbetale den 5. ferieuge, hvad så?

Så skal arbejdsgiveren huske at varsle den 5. ferieuge, dvs. feriedage udover 20, afholdt senest i starten af november måned med en måneds varsel efter ferielovens regler. Således skal arbejdsgiveren sikre sig, at medarbejderen har holdt al sin ferie dvs. 25 feriedage i alt i ferieafholdelsesperioden, der udløber den 31. december 2021.

Det sker ofte, at arbejdsgiveren ikke får varslet den 5. ferieuge afholdt. Hvad sker der så?

 • Der kan indgås en skriftlig aftale med medarbejderen om overførsel af den 5. ferieuge til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.
 • Hvis ikke der kan indgås en aftale med medarbejderen om overførsel af den 5. ferieuge, så skal den 5. ferieuge udbetales til medarbejderen efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Herudover gælder det generelt, at det er en god ide, at arbejdsgiveren i efteråret gør status for hver enkelt medarbejders ferieregnskab med henblik på at få varslet afholdelse af al restferie dvs. 10 feriedage senest i starten af november måned.

HR-jura Community – Din livline

Bliv medlem af et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura – Så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave.

Du får meget for pengene i dette netværk, navnlig hvis du sammenligner med, hvad en advokat koster i timen. Se min video og læs mere her

Læs mine artikler om ferie

“Den nye ferielov træder snart i kraft – Husk at opdatere ansættelseskontrakterne”

“Ny ferielov – Hvad skal du vide og hvad skal du gøre”

HR-juridisk tip 9 til lederen; Send dine medarbejdere på ferie – også for din egen skyld”

Jobsamtalen – Hvad må arbejdsgiveren spørge om?

Der bliver afholdt mange jobsamtaler for tiden. HR har travlt med at tiltrække og rekruttere nye medarbejdere. Men har HR styr på, hvad der må spørges om under en jobsamtale? Ikke mindst er lederen klædt på til at tage jobsamtalen uden at falde i en af de mange faldgruber?

Som arbejdsgiver bør du som udgangspunkt kun spørge til det, der er relevant for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. For det første for at undgå, at der kan opstå tvivl om diskrimination i strid med gældende ret, som kan udløse en godtgørelse til ansøgeren. For det andet for at udvise professionalisme og være en attraktiv arbejdsplads.

Du skal særligt være opmærksom på følgende oplysninger:

1. Helbred

Du må kun spørge til helbredsforhold, som har væsentlig betydning for, at ansøgeren kan udføre arbejdet. Du må fx ikke spørge til ansøgerens helbred generelt. Det vil være i strid med helbredsoplysningsloven.

2. Familieplanlægning, graviditet og lignende

Du bør ikke spørge ansøgeren om graviditet, planer om at få børn eller lignende.

Hvis du får bekræftende svar på disse spørgsmål, risikerer du som arbejdsgiver ikke at kunne bevise, at du ikke har tillagt disse oplysninger betydning, i det tilfælde at du vælger ikke at tilbyde ansøgeren jobbet. Det vil nemlig være i strid med ligebehandlingsloven, hvis disse oplysninger er årsagen til, at ansøgeren ikke får jobbet.

3. Sprogkundskaber

Du bør kun spørge til ansøgerens sprogkundskaber, hvis det er vigtigt for udførelsen af arbejdet, at ansøgeren har særlige sprogkundskaber.

Du bør fx ikke spørge til ansøgerens sprogkundskaber, hvis de i realiteten er uden betydning for udførelsen af arbejdet. Dette kan være i strid med forskelsbehandlingsloven.

4. Religion, politisk overbevisning og seksualitet

Du bør ikke spørge til en ansøgers religion, politiske overbevisning og seksuelle orientering. Det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis disse oplysninger er årsagen til, at ansøgeren ikke får jobbet.

5. Alder

Du bør ikke spørge til ansøgerens alder uanset lav eller høj alder, da oplysningen om alder ikke må være årsagen til, at ansøgeren ikke får jobbet. Dette vil være i strid med forskelsbehandlingsloven.

6. Handicap

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at du ikke må diskriminere en ansøger på grund af handicap. Hvis ansøgeren er den bedst egnede til jobbet, så har du en forpligtelse til at tilpasse arbejdspladsen, så ansøgeren kan arbejde på trods af sit handicap. Hvis udgiften til tilpasning af arbejdspladsen er uforholdsmæssigt stor, kan du afvise at ansætte ansøgeren.

Diskrimination af en ansøger med handicap er i strid med forskelsbehandlingsloven.

Listen fra 1-6 for oven er ikke udtømmende.

Har du brug for rådgivning eller undervisning i de HR-juridiske og persondataretlige aspekter af rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale på na@naydin.dk eller 23 91 27 27.

HR-jura Community – Din livline

Bliv medlem af et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura – Så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave.

Du får meget for pengene i dette netværk, navnlig hvis du sammenligner med, hvad en advokat koster i timen. Se min video og læs mere her

Kan en arbejdsgiver gøre medarbejderen erstatningsansvarlig ved vanvidskørsel?

Den 31. marts 2021 blev reglerne om vanvidskørsel i færdselsloven skærpet som led i en øget indsats over for vanvidskørsel. Det betyder, at politiet kan konfiskere biler i tilfælde af vanvidskørsel. Vanvidskørsel kan fx være kørsel med meget høje hastigheder eller kørsel, der bringer andre i livsfare.

Dette gælder, uanset om bilen føres af ejeren eller af en anden person, fx. en medarbejder. Med de nye regler skal der som udgangspunkt ske konfiskation af en bil, som har været anvendt til vanvidskørsel.

Efter de almindelige erstatningsretlige regler gælder det, at en medarbejder kan blive erstatningsansvarlig, hvis medarbejderen forsætligt eller groft uagtsomt påfører arbejdsgiveren et tab. Det betyder også, at en medarbejder i tilfælde af vanvidskørsel som udgangspunkt kan blive erstatningsansvarlig for det tab, som arbejdsgiveren lider.

Forebyggelse er bedre end brandslukning også i dette tilfælde, derfor er det en god idé at indskærpe de nye regler om vanvidskørsel og konfiskation over for medarbejderne. Således at de gøres opmærksomme på, at de kan gøres erstatningsansvarlige, og at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dem, herunder at de kan bortvises.

Indskærpelsen af reglerne over for medarbejderne bør ske skriftligt i et tillæg til ansættelseskontrakten, i personalehåndbogen eller i bilpolitikken.

HR-jura Community – Din livline

Bliv medlem af et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura – Så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave?

Du får meget for pengene i dette netværk, navnlig hvis du sammenligner med, hvad en advokat koster i timen. Se min video og læs mere her

Skal en arbejdsgiver betale erstatning til en medarbejder, som bliver mobbet?

Desværre er der en del voksenmobning på de danske arbejdspladser. Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på sine forpligtelser i denne sammenhæng. Dette understreges også af en nyere byretsdom.

Byretten fastslår i en nyere dom, at en arbejdsgiver har et ansvar for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen. Dette betyder også, at arbejdsgiveren kan være erstatningsansvarlig for psykiske arbejdsskaber fx hvis arbejdsgiveren ikke griber ind over for mobning af medarbejderen, og dette fører til en psykisk arbejdsskade.

I den konkrete sag fastslog Byretten, at medarbejderen havde været udsat for mobning på sin arbejdsplads, og at medarbejderen som konsekvens havde fået en psykisk arbejdsskade. Arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende ved ikke at håndtere det dårlige arbejdsmiljø og ved ikke at stoppe mobningen af medarbejderen.

Ifølge Byretten havde arbejdsgiveren været klar over, at der var et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen blandt andet pga. den nedladende omgangstone på arbejdspladsen. Til trods herfor havde arbejdsgiveren ikke igangsat nogle konkrete tiltag for at stoppe mobningen af medarbejderen.

Arbejdsgiveren var derfor erstatningsansvarlig for medarbejderens psykiske arbejdsskade pga. mobning. Dette på trods af, at der mellem parterne var indgået en fratrædelsesaftale.

Viborg Byrets dom af den 4. januar 2021.

HR-jura Community – Din livline

Du kan lige nå det – Vi går i gang den 18. august 2021 med vores første møde.

Bliv medlem af et uformelt og fortroligt netværk, hvor du løbende kan få både juridisk og praktisk hjælp inden for HR-jura – Så du kan komme i gang med, videre med eller afslutte din arbejdsopgave?

Du får meget for pengene i dette netværk, navnlig hvis du sammenligner med, hvad en advokat koster i timen. Se min video og læs mere her